Algemene voorwaarden


1. Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Voetengarage en een cliënt waarop De Voetengarage deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten


De Voetengarage zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken


De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Voetengarage melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Voetengarage 100% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag De Voetengarage de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De Voetengarage moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling


De Voetengarage vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy


De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling De Voetengarage van alle gegevens, welke voor De Voetengarage relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. De Voetengarage neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een cliëntenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Voetengarage zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan De Voetengarage behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de cliënt.


6. Geheimhouding


De Voetengarage is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Voetengarage verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid


De Voetengarage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Voetengarage is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Voetengarage is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan De Voetengarage. De Voetengarage moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.


9. Gedrag


De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Voetengarage het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


10. Recht


Op elke overeenkomst tussen De Voetengarage en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


Voetengarage Logo

Renate Balder

Copierstraat 36

1433 NT KUDELSTAART

06-10585129


info@devoetengarage.nl

facebook.com/devoetengarage

ProVoet Logo

Copyright 2023 @ De Voetengarage